F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

SAOBRAĆAJNICE I VODOVI TRASIRANJE

    Trasiranje saobraćajnica i vodova je iskolčavanje obeležavanje položaja trase na terenu, dimenzije i visine projektovanih osa i svih pratećih elemenata saobraćnica, vodova i ostalih linijskih objekata. Može se nazvati obeležavanje saobraćjnica , ulica , vodova , pruga , snimanje faktičkog stanja puteva ulica saobraćajnica , pruga , trasiranje vodova puteva ulica saobraćajnica , pruga ...
Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar radi trasiranje-iskolčavanje na osnovu projektne dokumentacije koja je izrađena na katastarsko topografskom planu. Po obeležavanju na terenu može se pristupiti izvođenju građevinskih radova.

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI