F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

PROTOKOL REGULACIJE

Protokol regulacije je dokument kojim je precizno opisan i prikazan položaj regulacione linije, građevinske linije, odstojanja od susednih objekata ili granica parcela,linije građevinske parcele.

 Izrađije ga geodetska agencija – geodetski biro –  geometar na osnovu lokaciske dozvole,urbanističkog plana ili nekog drugog planskog dokumenta. On je sastavni deo glavnog projekta a na osnovu njega je tačno pozicionisan i u osnovi dimenzionisan objekat. Sastoji se od grafičkog i tekstualnog dela.

   

 Protokol regulacije crtez.pdf

Protokol regulacije.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI