F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

KONTROLA TEMELJA

    Kontrola temelja je geodetski postupak utvrđivanje pozicije izvedenog stanja temelja sa pozicijom i dimenzijama u projektnoj dokumentaciji .
    Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar radi potrebna merenja , upoređuje sa stanjem u projektnoj dokumentaciji . Po završetku posla lzdaje se potvrda o kontroli temelja koja se predaje nadležnom Sekretarijatu za gradjevinu i urbanizam a na gradilištu mora da se čuva do završetka radova . Osnovni smisao je da ako je došlo do odstupanja položaja da se otkloni a ne da se sazida ceo objekat i onda uvidi propust, sto bi bilo problematično.

   

 Kontrola temelja crtez.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI