F I Z I Č K A   L I C A
P R A V N A   L I C A

PRETVARAČ MERA

FORMIRANJE GRAĐEVINSKE PARCELE

    Formiranje građevinske parcele sprovodi se za dobijanja građevinske dozvole. Ona može biti jednaka katastarskoj parceli,deo parcele ili sastavljena iz više delova različikih parcela odnosno celih parcela.
    Koriste se pojmovi gradjevinska parcela , formiranje gradjevinske parcele ...
    Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar radi formiranje građevinske parcele.Može se formirati samo u reonu građevinskog zemljišta i mora da ispunjava uslove iz urbanističkih planova za to područje koji su navedeni u informaciji o lokaciji. Na osnovu navedenog izrađuje se Elaborat geodetskog obeležavanja gradjevinske parcele koji se dostavlja katastru na sprovodjenje a na terenu bi trebalo da se izvrši obeležavanje.
Ukoliko je potrebno podeliti parcelu na više delova ili spojiti više delova različitih parcela ili celih parcela zbog formiranja gradjevinske parcele radi se Projekat preparcelacije; Urbanistički projekat koji izrađuje arhitekta-urbanista, vrši odbrana projekta kod nadležnog sekretarijata, dobija potvrda projekta preparcelacije. Sastavni deo je Projekat geodetskog obeležavanja. 
Ukoliko se katastarska parcela vodi kao poljoprivredno zemljište potrebno je izvršiti prenamenu iz poljoprivrednog u gradjevinsko zemljište tako što će se podneti zahtev nadležnom katastru.

     Gradjevinska parcela crtez.pdf

 

Ko je uknjižen na parceli i objektu, da li ima neki nerešen predmet u katastru?

 

KNWEB

 

Da li je objekat ucrtan u katastarskim planovima?

 

GEOSRBIJA

 

Šta je po Zakonu zbirke različitih zakona?

 

KATASTAR

 

MINISTARSTVO GRADJEVINARSTA

 

 

Koji Vam obrazac treba za katastar?

 

RAZNI OBRASCI ZA KATASTAR

 

Koliko treba da platim taksu u Katastru?

 

KATASTAR TAKSE

 

Šta gde može da se gradi u Beogradu?

 

URBANISTIČKI PLANOVI